John F. Kennedyschool
School in beweging, samen in beweging

Nieuwe leerlingen

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht achtergrond of cultuur.

Indien ouders geïnteresseerd zijn in de John F. Kennedyschool kunnen zij een afspraak maken met de directeur voor een nadere kennismaking en een rondleiding door de school. Indien ouders interesse hebben krijgen zij een inschrijfformulier mee. Mochten ouders na een eerste kennismaking nog vragen hebben is er altijd gelegenheid voor een tweede afspraak waarbij zij nog aanvullende vragen kunnen stellen.

Start groep 1

Als de ouders/verzorgers besluiten om hun zoon/dochter in te schrijven op de John F. Kennedyschool volgt een afspraak met de leerkracht van groep 1/2 voor een nadere kennismaking. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht u nader informeren over de gang van zaken in groep 1/2 , maar ook informeren naar de ontwikkeling van uw zoon/dochter om zo goed mogelijk te kunnen starten.

De nieuwe leerling mag, voorafgaande aan de vierde verjaardag, tien dagdelen kennis maken met de nieuwe klas. Deze dagdelen worden in overleg met de ouders gepland.

Start in een andere groep

Als leerlingen vanuit een andere school worden aangemeld (bijvoorbeeld i.v.m. verhuizing) wordt er eerst gekeken naar de mogelijkheid tot plaatsing. We nemen contact op met de huidige school en informeren naar de bevindingen daar. U wordt op de hoogte gesteld van dit contact. Wij ontvangen informatie van de vorige school in de vorm van een Onderwijskundig Rapport. Zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van het kind. Argumenten die meespelen bij het inschrijven hebben te maken met het aantal leerlingen in de groep, het aantal zorgleerlingen in een groep en de samenstelling van de groep. Indien wij van mening zijn dat wij een kind de juiste zorg kunnen bieden, gaan wij over tot inschrijving. Mochten wij als school onze bedenkingen hebben of wij de juiste zorg kunnen bieden, dan zullen wij u een advies geven voor een andere school.

Voordat uw kind bij ons op school start zal er altijd nog persoonlijk contact zijn met de huidige leerkracht van uw kind zodat wij zo goed mogelijk kunnen aansluiten met ons onderwijs op de ontwikkelingen van de vorige school.

Ziekmelding

Indien kinderen ziek zijn of om andere redenen niet op school komen, vragen wij u om dit voor schooltijd telefonisch te melden of te mailen naar de leerkracht.

Indien de school na 9.00 uur nog geen melding heeft ontvangen, zal contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers.

Het kan voorkomen dat kinderen tijdens schooltijd ziek worden. In dat geval zal contact worden opgenomen met ouders/verzorgers om uw kind op te halen.

Indien ouders niet bereikt kunnen worden zal contact worden opgenomen met één van de personen op het lijstje met ‘noodnummers’ dat ouders begin van het schooljaar overhandigen aan de leerkracht.

Extra verlof

Kinderen moeten elke dag naar school. Bij bepaalde bijzondere gebeurtenissen kunnen zij extra vrij krijgen.

Hiervoor kunt u bij de directie een formulier ‘Extra Verlof’ aanvragen. De directie zal de aanvraag al dan niet akkoord verklaren.

De uitgebreide verlofregeling is binnenkort op deze website te donwnloaden..

Verkeer rondom de school

De school is gesitueerd aan de Middachtensingel, een drukke doorgangsweg binnen de wijk Presikaaf. ’s Morgens bij aanvang van school en ’s middags aan het einde van de schooldag is het druk rondom de school. Veel ouders maken gebruik van de auto om de kinderen naar school te brengen en/of te halen. Wij verzoeken ouders dan om gebruik te maken van de daarvoor bestemde parkeergelenheden om zo de verkeerssituatie overzichtelijk te houden voor de kinderen.

Wij doen een dringend beroep op de ouders die in de nabije omgeving van de school wonen om de kinderen lopend naar school te brengen of gebruik te maken van de fiets.

Klachtenregeling

Onze school hanteert de klachtenregeling van de gezamenlijke besturenorganisaties. De regeling is bedoeld voor iedereen die met de schoolorganisatie verbonden is (leerlingen, ouders/verzorgers, personeel).

Ouders hebben het recht op een serieuze benadering en behandeling van hun klachten. Klachten kunnen betrekking hebben op verschillende situaties op school. Voor de klachtenprocedure onderscheiden we er twee:

Wanneer ouders klachten hebben over het onderwijs, de organisatie of de manier waarop hun kind is behandeld, kunnen ze allereerst terecht bij de groepsleerkracht.

Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kunnen ze het probleem bespreken met de directeur. Deze zal met de ouders en de leerkracht in gesprek gaan om te komen tot een mogelijke oplossing.

Als naar mening van de ouders geen bevredigende oplossing is gevonden, dan kan het probleem voorgelegd worden aan het College van Bestuur van Stichting Fluvius.

Tot slot kunnen de ouders hun klacht nog deponeren bij de Klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon

Stichting Fluvius heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, als aanspreekpunt bij het vermoeden van, of klachten m.b.t. seksuele intimidatie. Deze vertrouwenspersoon adviseert bij het indienen van een klacht en kan informatie geven over verder te nemen stappen.

Vertrouwenspersonen Fluvius:
Mevrouw A. van de Griend Megenstraat 26
6865 AJ Arnhem
026 – 442 10 52
De heer P. de Vries Postbus 1258
6801 BG Arnhem
026 – 355 12 80 of
026 – 333 23 56 (privé)

Vertrouwensinspecteur

Er is een centraal telefoonnummer beschikbaar voor de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie. Dit telefoonnummer is: 0900 – 111 31 11.

Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie.

De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht bij klachten over seksueel misbruik. Hij of zij zal in alle gevallen in overleg met de klager komen tot afspraken over de verdere afhandeling van de klacht en de stappen die worden ondernomen.

Onderwijsinspectie

Vragen over onderwijs in het algemeen of over de onderwijsinspectie in het bijzonder kunt u stellen aan het voorlichtingsloket van de Rijksoverheid. Tevens kunt u contact opnemen met de Inspectie van Onderwijs.

Schoolcontactpersoon
Nicolette Choy- Hogenkamp (Please enable JavaScript to view this email address)
Inge Baars (Please enable JavaScript to view this email address)

 

Medezeggenschapsraad John F. Kennedyschool
Sharon Teunissen/ van der Vegt Personeel (Please enable JavaScript to view this email address)
Marije ten Hagen Personeel (Please enable JavaScript to view this email address)
Nural Cilinger Ouder via school bereikbaar
Remco van Krieken Ouder Via school bereikbaar

Continurooster

De school werkt met een continurooster. De kinderen blijven gedurende de middagpauze op school.

Er wordt gezamenlijk met de leerkracht gegeten in de klas waarna de leerlingen of buiten spelen, of bij slecht weer spelletjes mogen doen in de groep.

De pauze is van 12.15 – 12.45 uur.

Schooltijden

Groep 1 t/m 4  
maandag 08.30 – 14.45 uur
dinsdag 08.30 – 14.45 uur
woensdag 08.30 – 12.15 uur
donderdag 08.30 – 14.45 uur
vrijdag 08.30 – 12.00 uur
Groep 5 t/m 8  
maandag 08.30 – 14.45 uur
dinsdag 08.30 – 14.45 uur
woensdag 08.30 – 12.15 uur
donderdag 08.30 – 14.45 uur
vrijdag 08.30 – 14.45 uur

Als de schooldag begint

Terug naar boven