John F. Kennedyschool
School in beweging, samen in beweging

Visie: “School in beweging, samen in beweging”

School in beweging, samen in beweging!

Wij verzorgen ons onderwijs vanuit respect en waardering voor de eigenheid van ieder kind. Wij willen kinderen motiveren en ondersteunen in hun proces om zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Respect en waardering voor elkaar en voor onze omgeving vormen voorwaarden om te komen tot een veilige omgeving waarbinnen we onze kinderen voorbereiden op hun plek in de maatschappij. Samen spelen en samen werken vormen hierbij een belangrijke waarde binnen de school. Onze school vormt een gemeenschap waarvan ouders, team en leerlingen deel uitmaken en samen zorg dragen voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen.

Ieder kind mag er zijn

Ieder kind mag er zijn

We willen kinderen motiveren en ondersteunen in hun proces om zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Samen spelen en samen werken vormen een belangrijke waarde binnen onze school. Kinderen leren van de leerkrachten maar zeker ook van en met elkaar. We stimuleren leerlingen elkaar uit te dagen tot leren.

Respect en waardering voor elkaar en voor onze omgeving vormen voor ons voorwaarde om te komen tot een veilige leeromgeving waarbinnen onze kinderen zich kunnen ontplooien.

De school is een gemeenschap die kinderen, leerkrachten en ouders omvat. De leerkrachten zijn de professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen maar spelen in het onderwijs, op allerlei niveaus, een belangrijke rol.

Ouders en leerkrachten dragen samen de zorg voor de kinderen

Identiteit

De John F. Kennedyschool is een Katholieke School. De school staat echter open voor kinderen en ouders van alle gezindten en gaat uit van gelijkwaardigheid van alle levens- en maatschappelijke beschouwingen.

Ouders van onze leerlingen zijn afkomstig uit verschillende landen en hechten waarde aan hun culturele achtergrond en religie. Wij willen leerlingen bekend maken met de diverse religies zodat kinderen zichzelf en elkaar leren begrijpen en respecteren.

Vier pijlers

Om onze missie nog beter te verankeren in de dagelijkse praktijk van de school richten wij onze ambities op vier pijlers:

School & Ligging

De John F. Kennedyschool is gelegen in de Wijk Presikaaf, naast het ‘Rijn IJssel College’ en met het winkelcentrum Presikaaf op loopafstand. De school is gebouwd rond 1970 en bestaat uit twee vleugels met twee verdiepingen. Centraal in de school bevindt zich de hal waar activiteiten en feesten plaatsvinden. Daarnaast beschikt de school over een speelzaal waar de kleuters spel- en gymlessen volgen en een groot speelplein voor het buitenspel.Vanaf groep 3 sporten de leerlingen in de nabij gelegen sporthal ‘Kermisland’.

Omvang

De school telt momenteel 100 leerlingen verdeeld over 4 groepen.

Het gemiddelde aantal leerlingen ligt in de bovenbouw hoger dan in de onderbouw. Waar in de bovenbouw sprake is van een gemiddeld aantal van 30 leerlingen is dit in de onderbouw beduidend lager. Daar hebben we groepen van gemiddeld 17 leerlingen.

 

Team van de John F. Kennedyschool 2017‑2018

Ons team bestaat uit een directeur, leerkrachten, een intern begeleider en een conciërge.

De directeur geeft de dagelijkse leiding aan de school. De interne begeleider coördineert de leerlingenzorg binnen de school.Directeur en interne begeleider vormen samen het managementteam dat zich o.a. bezig houdt met beleid van de school.

De leerkrachten hebben de verantwoordelijkheid voor hun groep. Daarnaast hebben zij ook nog groep overstijgende taken, zoals het mede organiseren van feesten, meewerken in een commissie of als coördinator.

Het team wordt onderwijsinhoudelijk ondersteund door de Intern begeleider.

Directeur Petra Herbrink directie@jfkarnhem.nl
Interne begeleider Nicolette Choy- Hogenkamp n.hogenkamp@jfkarnhem.nl
     

Groepsbezetting 2017-2018

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
(ochtend 1-4)
1/2 Sharon v. der Vegt Sharon v. der Vegt Sharon v. der Vegt Selda Bercin Selda Bercin
3/4 Marije ten Hagen Marije ten Hagen Titia Scheepe Marije ten Hagen Marije ten Hagen
5/6 Doreen Jacobs Doreen Jacobs Doreen Jacobs Doreen Jacobs Doreen Jacobs
7/8 Nicolette Choy-Hogenkamp Inval Inval Nicolette Choy-Hogenkamp Nicolette Choy- Hogenkamp
Ondersteuning bovenbouw Ali Riza Pekdemir        
Conciërge Eric van de Kerkhof        

 

Stagiaires

Om studenten een goed beeld te geven van het “huidige” onderwijs bieden wij de mogelijkheid dat studenten vanuit diverse opleidingen praktijkervaring kunnen opdoen op onze school. Dit gebeurt onder leiding van een groepsleerkracht.

Op onze school hebben wij ruimte voor studenten vanuit de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs), van de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) en verder studenten van het sociaal pedagogisch werk (opleiding tot onderwijsassistent of klassenassistent). In overleg met deze opleidingen zullen mogelijk studenten worden geplaatst op de John F. Kennedyschool.

DeBasisFluvius

De John F Kennedyschool maakt, samen met 37 andere scholen, deel uit van DeBasisFluvius, Stichting voor Primair Onderwijs. De scholen van DeBasisFluvius bieden passend onderwijs voor alle kinderen in Arnhem en Renkum. In educatief partnerschap met de ouders en de kinderen zelf, bereiden we  kinderen voor op een persoonlijke toekomst. 
Op 42 locaties doen 38 scholen, 36 directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 shared services center met 24 medewerkers samen het beste voor ieder van de 9.246 kinderen.

Wij voelen ons thuis bij DeBasisFluvius omdat zij erkend, dat elke school haar eigen cultuur heeft en de onderwijssoorten en -methoden sterk uiteen kunnen lopen.

Bij alle scholen onder DeBasisFluvius staan kwaliteit, onderwijsvernieuwing en eigenheid voorop en dit onderschrijven wij op de John F. Kennedyschool ook. Wij werken, net als de andere scholen, binnen de kaders van het beleid van DeBasisFluvius en kunnen ons vinden in de missie en visie.

Visie en missie van DeBasisFluvius

Alle kinderen beschikken over talenten, kwaliteiten en capaciteiten, waar ze ook vandaan komen en welke achtergrond ze ook hebben. Het is onze taak hen die te laten ontwikkelen en gebruiken.

DeBasisFluvius bereidt kinderen voor op een persoonlijke toekomst in een maatschappij die sterk verandert en soms onvoorspelbaar is. Naast kennis en wijsheid vraagt dit creativiteit en flexibiliteit. We willen hier samen aan werken met kinderopvang en voortgezet onderwijs. Ieder kind is uniek en intelligentie kent vele uitingsvormen. Wij gaan uit van educatief partnerschap vanuit verschillende rollen. Kinderen hebben een stem en een eigen verantwoordelijkheid binnen onze scholen.

Onze kernwaarden ondersteunen de eigen identiteit van de scholen en vormen ons moreel kompas:

✓Samen eigen-wijs

✓Verbinding

✓Van en met elkaar leren

Deze kernwaarden sluiten aan bij onze eigen missie en visie.

DeBasisFluvius stelt ons ook in staat om een aantal zaken kwalitatief beter en goedkoper te organiseren. Het gaat dan om facilitaire zaken als het realiseren van een moderne ICT-omgeving en een gezamenlijke schoonmaakvoorziening. Ook zijn we in staat om samen een krachtig geluid te laten horen in de dialoog met externe partners als regionale overheden en de onderwijsinspectie.

Medezeggen­schaps­raad

De MR (medezeggenschapsraad) is een door de wet verplichte raad waarin een aantal (wettelijk geregeld) ouders en medewerkers vertegenwoordigd zijn. Bij ons zijn dit 2 ouders en 2 leerkrachten. De medezeggenschapsraad controleert en adviseert de schooldirectie ten aanzien van het beleid van de school.

De medezeggenschapsraad behartigt de algemene belangen van het personeel, de ouders en de leerlingen.

Daarnaast overlegt zij over het beleid en het functioneren van de school.

De medezeggenschapsraad bevordert openheid en openbaarheid, het werkoverleg, het arbeidsproces, de veiligheid en het welzijn van ieder, die bij de school betrokken is.

Instemming en advies

In het medezeggenschapsreglement is vastgesteld over welke schoolzaken de medezeggenschapsraad een adviserende stem heeft en over welke schoolzaken het instemmingsrecht van toepassing is. Ook heeft de raad initiatiefrecht. Zij mag over alles, ook ongevraagd, advies uitbrengen. De medezeggenschapsraad werkt nauw samen met de leiding van de school.

Vergaderen

De medezeggenschapsraad komt minimaal zes keer per jaar bijeen.

Een vergadering van de medezeggenschapsraad is in principe openbaar, tenzij de raad met tweederde meerderheid beslist dat de vergadering een vertrouwelijk karakter moet hebben, vanwege de aard van het te bespreken onderwerp.

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is de overkoepelende medezeggenschapsraad. Vanuit een vastgesteld aantal scholen die is aangesloten bij Fluvius wordt een personeelslid of een ouderlid afgevaardigd in de GMR. De leden houden zich bezig met zaken die het personeel dan wel ouders / leerlingen aangaan, niet op schoolniveau maar al in het stadium dat het bestuur van Fluvius zich daarover buigt.

De GMR komt iedere maand bij elkaar om te vergaderen.

U kunt de medezeggenschapsraad per mail bereiken: mr@jfkarnhem.nl

Schoolgids

De Schoolgids is de brochure waarin u alle praktische informatie over de John F. Kennedyschool terugvindt.

De Schoolgids 2017-2018 is hier te downloaden. 

Schoolplan

Iedere basisschool beschrijft in een vierjarig schoolplan wat ze met het onderwijs willen bereiken, hoe ze het onderwijs inrichten om de beschreven doelen te bereiken en hoe ze dat organiseren.

In het voorjaar van 2015 stellen de basisscholen een nieuw plan op voor de periode 2015-2019.

Voor de John F. Kennedyschool zijn we gestart met het opstellen van het nieuwe beleidsplan voor de komende vier jaren. In dit plan beschrijven we wat we willen gaan doen, hoe we dit willen doen en wat we daar voor nodig hebben.

Welke verbeteringen willen we aanbrengen in ons onderwijs, welke scholing hebben we als team nodig om dit te kunnen bereiken.

Hoe zorgen we ervoor dat we op basis van evaluaties van de resultaten van de leerlingen blijven aansluiten op de onderwijsbehoeften.

Het Schoolplan is tot stand gekomen in samenspraak met het team en de oudervertegenwoordiging van de MR.

In ons schoolplan sluiten wij aan bij het beleid van Stichting Fluvius. We geven aan hoe wij vanuit onze eigen visie invulling geven aan het beleid van de Stichting en welke keuzes we voor de toekomst van het onderwijs op onze school hebben gemaakt. Het schoolplan is, naast dat het richting geeft aan de ontwikkeling van onze school in de komende jaren, ook een wettelijk document, dat door het bestuur ter verantwoording aan de inspectie wordt toegestuurd.

Het Schoolplan John F. Kennedyschool 2015-2019 kunt u hier downloaden.

Schoolondersteuningsplan (SOP)

In het SOP wordt beschreven hoe de school invulling geeft aan de zorg binnen onze school.

Het SOP 2015-2016 kunt u hier downloaden.

Terug naar boven