John F. Kennedyschool
School in beweging, samen in beweging

Ons Onderwijs

Kinderen kansen bieden vraagt afstemming van onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit betekent voor onze school dat taal het speerpunt vormt binnen ons onderwijs.

Goede taalvaardigheid is geen vanzelfsprekendheid en vraagt aandacht. Wij besteden veel tijd aan de ontwikkeling van het technisch lezen, van een goede woordenschat en het begrijpen van teksten. Een goede taalvaardigheid ondersteunt kinderen bij andere zaakvakken.

Kinderen ontwikkelen door ervaren, beleven en leren. Op onze school krijgen kinderen de gelegenheid om samen ervaringen op te doen, samen te leren. Binnen ons onderwijs werken we per groep met drie niveaugroepen voor de vakken technisch lezen, spelling, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen. Hierbij wordt rekening gehouden met leervermogen en leertempo van kinderen. Kinderen die behoeften hebben aan extra leerstof of kinderen die behoeften hebben aan extra instructie krijgen de leerstof aangeboden aansluitend op deze onderwijsbehoeften.

Kinderen krijgen tijdens de lessen ook gelegenheid om samen leerstrategieën te ontdekken, samen tot oplossingen te komen. Zo willen we kinderen stimuleren tot actief nadenken, zelf ontdekken welke manier van leren bij jou past.

Het optimaal begeleiden van onze leerlingen vraagt een professionele houding van het team. Wij blijven ons professionaliseren door het jaarlijks volgen van teamscholing en individuele cursussen.

Methoden

Voor de invulling van goed onderwijs maakt de school gebruik van lesmethoden, bijvoorbeeld voor rekenen en lezen. Het gebruiken en volgen van methoden zorgt tevens dat de school voldoet aan de eisen die de Onderwijsinspectie stelt aan hetgeen de leerlingen binnen 8 schooljaren moeten leren.

Op de John F. Kennedyschool hanteren wij de volgende methoden:

Kleuterplein in groep 1/2

In de groepen 1/2 worden de leerlingen spelenderwijs voorbereid op het leren lezen en rekenen. In deze groepen worden activiteiten aangeboden die kinderen bewust maken van schriftelijk en mondeling taalgebruik; van klanken, letters, woorden en leesbegrippen. Dit gebeurt o.a. door het vertellen en voorlezen van verhalen, taalspelletjes, luisterspelletjes, gebruik van woordkaarten in de klas en het werken met voorbereidende leesmaterialen.

Met behulp van diverse materialen en rekenspelletjes leren kinderen tellen, hoeveelheden herkennen, ordenen, vergelijken, meten, rekenbegrippen gebruiken en cijfers herkennen. Dit zijn voorwaarden waarover een kind moet beschikken om te komen tot het rekenen.

In groep 1/2 wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Kleuterplein’. Informatie over ‘Kleuterplein’ vindt u op www.malmberg.nl

Technisch lezen

In groep 3 starten de kinderen met het aanvankelijk lezen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’.

Vanaf groep 4 start het voortgezet technisch lezen. De kinderen leren nu snel en foutloos steeds moeilijkere teksten lezen en begrijpen. Hiervoor maken we gebruik van de methode Technisch Lezen ‘Estafette’, een methode voor groep 4 t/m groep 8.

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Nieuwsbegrip XL’. ‘Nieuwsbegrip XL’ is een interactieve methode voor Begrijpend Lezen waarbij de school wekelijks teksten aangeleverd krijgt aan de hand van actualiteiten die er spelen in de wereld om ons heen.

Taal

Taal speelt een belangrijke rol als communicatiemiddel tussen mensen in de samenleving. Binnen onze school besteden we veel tijd aan de taallessen. Een goede taalbeheersing vormt voor kinderen een voorwaarde bij het verwerven van leerstof bij overige vakken.

Voor ons taalonderwijs maken we gebruik van de methode ‘Taalactief’. Deze methode bestaat uit de onderdelen taal, woordenschat en spelling.

Schrijven

Schrijven in de basisschool begint in de groepen 1 en 2 waar kinderen al spelend met verschillende materialen hun motoriek oefenen. Goede motorische vaardigheden zijn een basis om te komen tot een regelmatig handschrift.

In groep 3 start het aanvankelijk schrijven waarbij kinderen eerst leren losse letters te schrijven en vervolgens het verbonden schrift aangeboden krijgen. Vanaf groep 4 wordt gewerkt aan het voortgezet schrijven.

Er wordt gewerkt met de methode ‘Pennenstreken’.

Rekenen

In groep 3 komt het aanvankelijk rekenen aan de orde. In deze groep wordt optellen en aftrekken t/m 10 aangeboden en geautomatiseerd. Het vlot kunnen splitsen van getallen komt hier vaak aan de orde.

Vanaf groep 4 wordt er gewerkt volgens het voortgezet rekenen. Gedurende deze jaren worden de rekenvaardigheden uitgebreid.

Voor het rekenen wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Wereld in Getallen’

Wereldoriëntatie

De lesgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en Natuur en Techniek vatten we in het onderwijs samen onder de noemer wereldoriëntatie. Leerlingen oriënteren zich op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu.

Vanaf groep 5 worden de volgende 3 methodes gebruikt :

 

Verkeer

Als school hechten we veel waarde aan veiligheid. Leerlingen worden voorbereid op deelname aan het verkeer.

Voor Verkeer maken we vanaf groep 4 gebruik van de methode ‘Klaar Over’

In groep 7 wordt het theoretisch verkeersexamen afgenomen, in samenwerking met 3VO.

Engels

Leerlingen van groep 7 en 8 leren de beginselen van de taal ‘Engels’. Voor dit vakgebied wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Take it Easy’. Een moderne methode waarmee de kinderen bekend worden met de Engelse taal.

Creativiteit

Al vanaf groep 1 zijn de kinderen bezig met het ontwikkelen van expressieve vaardigheden. Creativiteit is de basis voor vakken als tekenen, handvaardigheid, drama, dans en muziek.

Creatieve activiteiten worden vaak gekoppeld aan thema’s zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas of bijvoorbeeld een thema post.

Bewegingsonderwijs

Bewegen is van groot belang voor kinderen. Kinderen ontwikkelen hun motorische vaardigheden, kunnen tijdens het bewegen ontspannen en blijven fit.

In de kleutergroepen wordt dagelijks ruimte gemaakt voor bewegingsactiviteiten. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van het speelplein of van de speelzaal.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week les in de sporthal 'Kermisland' waar zij sport of spel krijgen aangeboden. Indien mogelijk maakt de school gebruik van studenten van het CIOS/ALO. Zij verzorgen dan de lessen in bijzijn van de leerkrachten.

Zwemonderwijs

Zwemmen is een onderdeel van het bewegingsonderwijs. Voor de John F. Kennedyschool is in samenwerking met de gemeente Arnhem gekozen voor deelname aan themagericht zwemmen. Themagericht zwemmen is gericht op het onderhouden van zwemvaardigheden. Leerlingen maken gedurende 6 weken kennis met diverse thema’s, waaronder survival. Op deze wijze worden kinderen voorbereid op de praktijk.

Vreedzame School

De John F. Kennedyschool werkt vanuit het principe van de ‘Vreedzame school’.

‘De Vreedzame School’ is een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur. Een vreedzame school is een gemeenschap waarin iedereen (leerlingen, leerkrachten, personeel en ouders) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben en waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en de school.

Uit onderzoek is gebleken dat waar leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in de klas en de school er beduidend minder problemen zijn.

Een belangrijk onderdeel van de vreedzame school is mediatie door leeftijdsgenoten. Leerlingen bemiddelen bij elkaars conflicten. De leerlingmediatoren komen uit groep 7 en 8 en krijgen een speciale opleiding. Iedere dag hebben twee mediatoren ‘dienst’. Tijdens de pauze lopen zij, herkenbaar door een vestje, buiten rond en letten op of ze ergens kunnen helpen of bemiddelen bij een conflict.

Rapportage

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen is een belangrijke taak van de school. Het volgen van de ontwikkeling van het leren gebeurt door observaties van de groepsleerkracht, door een leerlingvolgsysteem en door de methode-gebonden toetsen. Onze school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO.

Om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen maakt de school gebruik van ‘KIJK’ voor groep 1/2 en SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) vanaf groep 2. Deze observatielijsten wordt jaarlijks twee maal afgenomen.

Verslagen en oudergesprekken

Om u op de hoogte te stellen van de ontwikkeling van uw kind organiseren wij drie keer per jaar oudergesprekken. Deze vinden plaats in november, februari en juni/juli. Natuurlijk bent u altijd vrij om tussentijds bij de leerkrachten te infomeren naar het welzijn van uw kind.

Twee keer per jaar ontvangen de kinderen een rapport. Dit rapport ontvangen zij na de afname van de Cito-toetsen in februari en juni. Dit rapport ontvangt u voorafgaande aan het oudergesprek.

Zorg

De kinderen binnen onze school hebben onze zorg. Er zijn echter kinderen waarbij de ontwikkeling extra zorg vraagt. Deze kinderen worden zoveel mogelijk binnen het gewone basisonderwijs geholpen. Als school hebben we de mogelijkheid om kinderen die extra zorg vragen te ondersteunen door interne of externe begeleiding.

Intern begeleider

De Intern begeleider begeleidt de leerkrachten in het proces van signaleren van leerlingen die extra zorg behoeven en het afstemmen van het onderwijs voor deze leerlingen.

De IB-er (intern begeleider) heeft zeer regelmatig contact met de leerkrachten waarbij leerlingen worden besproken en gevolgd. Op deze wijze heeft de IB-er goed zicht op de zorgleerlingen binnen de school en kan zij vroegtijdig de leerkrachten begeleiden bij het bieden van de goede zorg.

Om te komen tot een goed zorgaanbod kan de school ook gebruik maken van adviezen van deskundigen buiten de school. De IB-er onderhoudt hiervoor de contacten binnen en buiten de school.

Indien een leerling extra zorg behoeft, worden gegevens hiervan opgenomen in een dossier. De ouders hebben altijd het recht van inzage in het dossier van hun kind.

Zorgteam en ZAT+

Om een goede invulling te geven aan onze zorg is er binnen onze school een Zorgteam werkzaam. Dit team bestaat uit de intern begeleider, de schoolcontactpersoon (orthopedagoog), een medewerker van het wijkteam en de schoolarts vanuit de GGD.

Het Zorgteam komt een aantal keren per jaar bijeen. Indien gewenst kan de school hulp inroepen van dit team. Dit gebeurd altijd in overleg met de ouders en vaak worden ouders uitgenodigd aanwezig te zijn bij een bijeenkomst van het ZT. Het Zorgteam geeft adviezen over hulp, kan aanvullend onderzoek adviseren of mogelijk verwijzen richting speciaal onderwijs.

Het ZAT+ is een bovenschools multidisciplinair team waarin vertegenwoordigers van o.a. de geïndiceerde onderwijszorg en/of de Jeugdzorg en/of de Politie / Justitie kunnen participeren. Bij een gecompliceerde hulpvraag kan het ZT een beroep doen op het ZAT+.

De leerkracht blijft ten alle tijden de eerstverantwoordelijke voor de leerlingen en het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

Voortgezet onderwijs

Vanuit de basisschool maken de leerlingen de stap naar het Voortgezet Onderwijs. Vanuit de John F. Kennedyschool gaan de kinderen veelal naar scholen rondom het centrum van Arnhem of naar Velp.

Ons advies

Van de basisscholen wordt een advies verwacht over het vervolgonderwijs. Om te komen tot een goed advies baseren wij ons op de ontwikkeling die leerlingen hebben doorlopen gedurende 8 schooljaren en de Cito-Entreetoets. Deze Entreetoets maken de leerlingen aan het eind van groep zeven.

Op basis van bovengenomede gegevens zal de school een advies uitbrengen voor het VO.

Tevens biedt de Entreetoets de mogelijkheid aan de leerlingen en leerkrachten aan de hand van de resultaten van deze toets te bekijken waaraan in het laatste schooljaar nog extra aandacht besteed moet worden.

Informatievoorziening aan ouders

Juli

De leerlingen in groep 7 krijgen hun voorlopig advies, gebaseerd op de Entreetoets en de Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek over dit advies.

September

Tijdens de algemene informatieavond vertelt de leerkracht hoe het proces verloopt van basisschool naar voorgezet onderwijs.

November

Tijdens het oudergesprek wordt het voorlopig advies nogmaals besproken.

November/december

Vanuit het Voortgezet Onderwijs ontvangen ouders informatiemateriaal over de diverse scholen voor voortgezet onderwijs binnen Arnhem. Deze informatie wordt via de basisschool verstrekt. De leerlingen en de ouders kunnen de brochures mee naar huis nemen om zich te informeren. De brochures geven onder andere aan op welke data er ‘open dagen’ gehouden worden.

Februari

Bespreking definitief advies voor VO. De ouders ontvangen het onderwijskundige rapport van hun kind met onder andere het schooladvies.

Maart

De basisschool verstuurt digitaal het onderwijskundige rapport naar de scholen voor voortgezet onderwijs waar de ouders hun zoon / dochter aangemeld hebben. De aanmelding voor de gekozen school dient door de ouders zelf te gebeuren: vóór 15 maart.

April

De eindtoets van Cito wordt afgenomen.

Mei/Juni

De basisschool verstuurt een kopie van de Cito-toetsuitslag naar de school voor Voorgezet onderwijs waar de leerling is aangenomen.

Terug naar boven